top of page

מתכתי

מבנה

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad5c replacing the Metallic בטון נמצא בעולם. בעוד שבברזיל היא מגיעה רק ל-15% ממגזר הבנייה, בארצות הברית משתמשים ב-50% מהקונסטרוקציות הרב-מפלסיות בפלדה; באנגליה, אחוז זה הוא מעל 70%. מבנים אלה קלים יותר ויכולים להפחית עד 30% מעלות הביסוס.
  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf580%3b5__5cf580%3d5cf580%3b3b5cf580%3b3b-5cf580%3b3b-136b5cf580%. רוב הזמן הוא לא מייצר פסולת, וכאשר מייצרים אותו הוא ממוחזר, מה שמוכיח שמבנים מתכתיים הם בעלי קיימא גבוהה. המבנה שלנו משתמש בפלדה קלה מגולוונת (מסגרת פלדה קלה).

bottom of page